KKOP - KPP Piła

KOLEŻEŃSKA KASA 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWA 
przy KPP w Pile

Numer konta bankowego do spłat pożyczek:
54 1020 3844 0000 1402 0057 6991

Siedziba:
ul. Bydgoska 117
64-920 Piła

REGON:
524856050

Informacje

    Walne Zebranie Członków KKOP w Pile w dniu 27 marca 2023 roku podjęło Uchwałę nr 1/2023:
1. Z dniem 27.03.2023 r. traci moc Statut z dnia 24.06.2016 roku Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy KPP w Pile.
2. Z dniem 28.03.2023 r. wchodzi w życie Statut z dnia 27.03.2023 roku Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy KPP w Pile.

Statut z dnia 27 marca 2023 roku jest dostępny do pobrania w pliku PDF.

DRUKI
    Od dnia 1 kwietnia 2023 roku należy składać wnioski wyłącznie na nowych drukach w formacie A5. Druki zostały przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich jednostek należących do KKOP przy KPP w Pile (wydruki powinny być dostępne w punktach informacyjnych Konend), są również możliwe do pobrania w pliku PDF poniżej. 

POŻYCZKI
    Warunkiem otrzymania pożyczki jest spłacenie wcześniejszego zadłużenia i złożenie stosownego wniosku do Zarządu KKOP do biura w Komendzie Powiatowej Policji w Pile ds. KKOP.
    Wnioski złożone do 25 dnia danego miesiąca, zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu KKOP.
    Pożyczki będą przyznawane przez Zarząd raz w miesiącu i wypłacane w terminie między 5 – 12 dniem każdego miesiąca.

Przykład I:
    Wniosek, który wpłynie miedzy 1 a 25 dniem lutego zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Komisji do końca miesiąca lutego, a pożyczka zostanie przelana między 5 a 12 dniem marca.

Przykład II:
    Wniosek, który wpłynie między 26 a ostatnim dniem lutego zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Komisji do końca miesiąca marca, a pożyczka zostanie przelana między 5 a 12 dniem kwietnia.

KONTAKT
Księgowa Pani Justyna Pływaczyk
e-mail: justyna.plywaczyk@po.policja.gov.pl
tel.: 47 77 413 67

W razie nieobecności Księgowej:
Przewodnicząca Zarządu Pani Małgorzata Kowalska
e-mail: malgorzata.kowalska1@po.policja.gov.pl
tel. :47 77 413 60

    
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
    Przetwarzanie przez KKOP danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KKOP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, następuje na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka KKOP, osoby uprawnionej lub poręczyciela. Klauzula informacyjna dostępna jest w plikach do pobrania w pliku PDF.

 

Powrót na górę strony