Ruch Drogowy

Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

Potwierdzenie faktu udziału osoby/pojazdu w zdarzeniu drogowym obsługiwanym przez Policję jest wydawane na podstawie art.  217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 735) w formie zaświadczenia.

 

Miejsce składania dokumentów i załatwienie sprawy:

Składanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego fakt udziału w zdarzeniu drogowym odbywa się poprzez: złożenie dokumentów w KPP w Pile przy ul. Bydgoskiej 117, za pomocą e-mail na adres: dyzurny.pila@po.policja.gov.pl lub listownie. Warunkiem wydania zaświadczenia jest przedłożenie organowi potwierdzenia dokonania przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, która to została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z póź. zm. ). Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Piła: nr rachunku w PKO BP S.A.

09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

 

Zaświadczenia wydawane są w formie pisemnej i przesyłane na adres do korespondencji wskazany we wniosku w terminie określonym w art. 217 & 3 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

tel. kontaktowy: 47 77 411 63

POBIERZ - WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń drogowych zgłoszonych
i obsługiwanych przez Policję, zawierające numery polis itp. mogą być udostępnianie jedynie na wniosek właściwego zakładu ubezpieczeń w trybie art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r ( Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z póź. zm.).

Informacje w takim trybie przekazywane są przez Policję zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie.

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony