Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

1. RZĄDOWY PROGRAM „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

W ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Komenda Powiatowa Policji w Pile prowadzi dwa programy prewencyjne: „Bezpieczny powiat” oraz „Bezpieczna szkoła”.

W ramach programu „Bezpieczny powiat” prowadzone są podprogramy: „Bezpieczne miasto”, „Bezpieczne drogi”, „Bezpieczna wieś”, „Bezpieczny ogród działka” oraz „Działania związane z ochroną obiektów muzealnych i sakralnych oraz innych obiektów w których gromadzone są dobra kultury narodowej”.

  1. Bezpieczny powiat”.

Jest to podstawowy program prewencyjny realizowany przez Komendę Powiatową Policji w Pile. Głównym celem programy jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego oraz wypracowanie systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dodatkowym celem inicjatywy jest koordynowanie działań poszczególnych organów powiatu, powiatowych służb, jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów na rzecz wykorzystania potencjalnych możliwości realizacji tych działań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu pilskiego. Podstawowymi założeniami programu jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W celu osiągnięcia ujętych w programie przedmiotowych założeń konieczna jest realizacja działań
w konkretnie zdefiniowanych obszarach:

Bezpieczne miasto” – podstawowymi założeniami jest ograniczenie szeroko rozumianej przestępczości, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości życia jak również stworzenie tzw. „bezpiecznej przestrzeni” umożliwiającej bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej i życia społecznego. W ramach inicjatywy dzielnicowi cyklicznie kontaktują się z prezesami wspólnot mieszkaniowych. Głównym celem tych spotkań jest analiza występujących zagrożeń oraz wypracowywanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na osiedlach mieszkalnych. „Bezpieczne miasto” to również współpraca z podmiotami poza policyjnymi takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Przedmiotowa współpraca ma również na celu udzielenie pomocy osobom bezdomnym, szczególnie
w okresie zimowym.

Bezpieczne drogi” – przez teren powiatu pilskiego przebiegają dwie drogi krajowe. Powoduje to sytuację, że codziennie przez obszar naszego powiatu przejeżdża bardzo duża ilość pojazdów. Nie pozostaje to bez znaczenia na ilość wypadków i kolizji do których dochodzi szczególnie na drogach krajowych. Zespół Profilaktyki Społecznej od dłuższego czasu uruchamia inicjatywy mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nie tylko na drogach krajowych ale również miejskich. 30 września 2016 r. w pilskiej komendzie odbyło spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji, w których trosce leży bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ideą spotkania było stworzenie rozwiązań mających ograniczyć ilość wypadków komunikacyjnych na drodze „K-10”. Wszystkie działania mają na celu ograniczenie zdarzeń drogowych do jakich dochodzi na terenie powiatu pilskiego w głównej mierze poprzez działania edukacyjne.

Bezpieczna wieś” – funkcjonariusze z jednostek terenowych powiatu pilskiego cyklicznie spotykają się z przedstawicielami organów gminy. Na spotkaniach poruszana jest problematyka bezpieczeństwa jak również mieszkańcy wsi informowani są o różnych formach poprawy zabezpieczenia mienia. Ponadto policjanci PP na terenach szkół wiejskich cyklicznie prowadzą działania profilaktyczne wśród młodzieży szkolnej realizujący tym samym założenia działalności profilaktycznej.

Bezpieczny ogród i działka” – działania te ukierunkowane są przede wszystkim na ograniczenie przestępstw, do których dochodzi na terenie ogródków działkowych. W tym celu dzielnicowi KPP w Pile czynnie uczestniczą w pracach zarządów działkowców znajdujących się na terenie jednostki. Na spotkaniach poruszana jest m.in. problematyka dotycząca odpowiedniego zabezpieczenia mienia. Na bieżąco uzgadnia się także wspólne patrole działkowców z policjantami na terenie ogródków działkowych.

Działania związane z ochroną obiektów muzealnych i sakralnych oraz innych obiektów w których gromadzone są dobra kultury narodowej” – Zespół Profilaktyki Społecznej już od kilku lat prowadzi współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Pile, w ramach której cyklicznie kontroluje obiekty kościelne i muzealne. Ich głównym celem jest diagnoza aktualnego stanu zabezpieczeń oraz w przypadku ujawnienia nieprawidłowości wnioskowanie o jego poprawę.

Bezpieczna szkoła” - celem naczelnym programu jest ograniczenie przejawów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz uświadomienie nauczycielom oraz rodzicom zagrożeń z zakresu problematyki uzależnień oraz przestępczości wśród nieletnich. Podmiotami współuczestniczącymi w realizacji programu są: szkoły podstawowe, gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu pilskiego, Kuratorium Oświaty w Pile, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Istotnym elementem realizacji przedmiotowego programu jest między innymi wydawanie materiałów informacyjnych, za pomocą których przekazywane są dzieciom i młodzieży szkolnej treści o charakterze prewencyjnym. Realizacja programu polega na przeprowadzaniu wśród uczniów szkół warsztatów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich oraz z drugiej organizowaniu dla nauczycieli oraz rodziców cyklu wykładów dotyczących społeczno prawnych skutków narkomanii. Ponadto istnieje stała współpraca pedagogów szkolnych z przedstawicielami Policji polegająca na stałym informowaniu stron o przejawach łamania praw na terenach szkół.

ego typu przestępstwem. Celem szczegółowym planu realizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Pile jest podnoszenie świadomości obywateli nt. zjawiska handlu.

 „PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS PONADGIMNAZJALNYCH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA POLICJI”

Program stworzony został przez Gabinet Komendanta Głównego Policji we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Szkołą Policji w Katowicach. Program zakłada edukację w klasach, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji. Celem dydaktycznym programu jest kształtowanie aktywnych postaw społecznych i właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby policyjnej, zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji, podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony, kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych.

 PROGRAM WIELKOPOLSKI „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”

Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie informacji i edukacji związanej z wyjaśnieniem sposobów unikania zagrożeń przez starszych ludzi. Ma on na celu podniesienie świadomości seniorów w zakresie oddziaływania prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia – na ich własne bezpieczeństwo. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile wraz z przedstawicielami innych instytucji np. Powiatowym Rzecznikiem Praw Ochrony Konsumentów, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile zapoznają odbiorców z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 PROGRAM KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU „BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ”

Program wpisuje się założeniami w podstawę programową kształcenia ogólnego w I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I-III szkół podstawowych oraz etap przedszkolny. Program ma charakter długofalowy i jego najważniejszym zadaniem jest wyposażenie adresatów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku dzieci. Celami szczegółowymi programu jest budowanie świadomości odpowiedzialności za własne zachowanie, promocja bezpiecznych zachowań w środowisku lokalnym, zapoznanie z funkcjonowaniem numerów alarmowych, kreowanie pozytywnych wartości i postaw społecznych, kształtowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego.

  WIELKOPOLSKI PROGRAM PREWENCYJNY „DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE”

Program skierowany jest do placówek oświatowych oraz organizacji i podmiotów pracujących z młodzieżą. Ma on na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.

 PROJEKT PROFILAKTYCZNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU „DWIE STRONY SIECI”

Projekt skierowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych, uczniów klas I szkół gimnazjalnych, pedagogów, rodziców. Zakłada on realizację na terenie Wielkopolski działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze cyberzagrożeń. Jego celem jest edukacja w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie adresatów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie.

Powrót na górę strony