Zaświadczenia - KPP Piła

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń przez Komendanta Powiatowego Policji w Pile

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 735 ze zm.) organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby wnioskjącej o uzyskanie zaświadczenia.

 

Miejsce składania dokumentów i załatwienie sprawy:

Składanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia odbywa się poprzez: złożenie dokumentów w KPP w Pile przy ul. Bydgoskiej 117, za pomocą e-mail na adres: dyzurny.pila@po.policja.gov.pl lub listownie.

Warunkiem wydania zaświadczenia jest przedłożenie organowi potwierdzenia dokonania przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, która to została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z póź. zm. ). Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Piła: nr rachunku w PKO BP S.A.

09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

 

Zaświadczenia wydawane są w formie pisemnej i przesyłane na adres do korespondencji wskazany we wniosku w terminie określonym w art. 217 & 3 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

tel. kontaktowy: 47 77 411 63

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

  1. Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia - DOSTĘPNY TUTAJ
  2. Dokonać wpłaty w wysokości 17 złotych na wskazany wyżej numer konta
  3. Załączając oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej złożyć wniosek w Komendzie Powiatowej Policji w Pile w dowolnej formie: osobiście w siedzibie jednostki przy ul. Bydgoskiej 117, mailowo na adres: dyzurny.pila@po.policja.gov.pl lub listownie.

Pliki do pobrania

  • 77.49 KB
Powrót na górę strony