Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) każdy ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie własnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Problematyka skarg i wniosków unormowana została w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami).
Przedmiotem skargi w myśl art. 227 k.p.a. może być „(...) w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 232 k.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może przekazać ją do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Skargi winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiącu. W razie niezałatwienia skargi w wyżej wskazanym terminie stosuje się przepisy art. 36 - 38 k.p.a. (przedłużenie terminu zakończenia postępowania).

Skargi mogą być wnoszone pisemnie (również pocztą elektroniczną) lub ustnie do protokołu.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (art. 238 § 1 k.p.a.) powinno zawierać oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (skarga bezzasadna) powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski (Dz. U. Nr 5, poz. 46) nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest również podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 k.p.a.).

 


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PILE:

Komendant Powiatowy Policji w Pile (lub jego zastępcy) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15:30 - 17:30.
Ponadto skargi i wnioski dotyczące działalności Komendy Powiatowej Policji w Pile można składać:

  • ustnie do protokołu – w Komendzie Powiatowej Policji w Pile w dni robocze, w godzinach 8.00 – 14.00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.30)
  • osobiście, uprzednio przygotowany dokument – w okienku biura przepustek Komendy Powiatowej Policji w Pile
  • faksem – na numer: 47 77 413 22
  • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant.pila@po.policja.gov.pl
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Pile, ul. Bydgoska 117, 64-920 Piła

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pile
Kontakt:
ul. Bydgoska 117, 64-920 Piła,
tel. 47 774 15 60, faks numer 47 77 413 22

Komendant Powiatowy Policji w Pile wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Pile.
Adres mailowy: iod.pila@po.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą:
- wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Pani/Pana korespondencji,
- przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Pile nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
Powrót na górę strony