Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Pile przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Pile z siedzibą przy ul. Bydgoska 117 w Pile, kod 64-920.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Kosecka – tel.  47 77 414 26, e-mail: iod.pila@po.policja.gov.pl

3. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest asp. Jędrzej Panglisz - tel. 47 77 414 26, e-mail: iod.pila@po.policja.gov.pl

4. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

a.  w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).
b.    W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
c.    w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
d.    w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
e.    w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).      

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.


5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a.    dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu;
b.    sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c.    usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d.    ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6.    Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
(czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Pile Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

9.    Komendant Powiatowy Policji w Pile przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

10.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku

11.     Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Ograniczenia stosowania RODO:


Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy
    z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:
-   art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której
    dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując
    ingerencji w materiały archiwalne;
-   18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania
    z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych
    w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w
    przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
-   wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane
    dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za
    pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanyc w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
- dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.


1.  Administratorem Pana/Pani danych jest Komendant Powiatowy Policji w Pile z siedzibą przy
     ul. Bydgoskiej 117 w Pile, kod 64-920.

2.  Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Kosecka – tel.  47 77 414 26, e-mail: iod.pila@po.policja.gov.pl

3. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest asp. Jędrzej Panglisz - tel. 47 77 414 26, e-mail: iod.pila@po.policja.gov.pl

4. Cel przetwarzania danych osobowych:

-   rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla
    bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar
    porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


5. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

-   prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw
    osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2,
    00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

-   prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych
    osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Powrót na górę strony