Aktualności

Chcesz zostać jednym z nas? Sprawdź aktualne warunki!

Data publikacji 18.04.2024

Służba w polskiej Policji jest czymś więcej niż tylko zwykłą pracą. To służba, która zapewnia bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. To my odpowiadamy za porządek publiczny, reagujemy na wszelkie zgłoszenia, pomagamy pokrzywdzonym, zatrzymujemy przestępców, dostarczamy dowodów, walczymy z piratami drogowymi, zabezpieczamy wydarzenia i wiele innych. W naszej służbie znajduje się wiele specjalistycznych komórek, które wykonują różne zadania. Chcesz zostać jednym z nas? Spróbuj swoich sił, rekrutacja trwa!

Myślisz o służbie w Policji? Sprawdź aktualne warunki opisane poniżej i złóż swoją aplikację!

WYNAGRODZENIE, ŚWIADCZENIA DODATKOWE ORAZ WARUNKI SOCJALNE:

 • netto 4 545,45 zł (dla osób do 26 roku życia, w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego),
 • netto 4 276,45 zł (dla osób po 26 roku życia, w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego),
 • netto 5 792,15 zł (dla osób do 26 roku życia, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego),
 • netto 5 358,15 zł (dla osób po 26 roku życia, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego),
 • nagroda roczna - "13 pensja",
 • równoważnik za umundurowanie - "mundurówka",
 • jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie po mianowaniu do służby stałej w wysokości miesięcznego uposażenia - "14 pensja",
 • zwrot kosztów za: dojazdy do pracy, brak lokalu mieszkalnego, remont,
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze min. 26 dni roboczych, 
 • dofinansowanie do wypoczynku policjanta i jego rodziny,
 • płatne nadgodziny, 
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwości rozwoju podczas szkoleń, nabywania umiejętności specjalistycznych podczas kursów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych np. w Akademii Policji w Szczytnie,
 • nabycie praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat,

TERMINY PRZYJĘĆ W ROKU 2024:

 • 4 marca 2024 r.
 • 18 marca 2024 r. (termin dodatkowy)
 • 24 kwietnia 2024 r.
 • 8 lipca 2024 r.
 • 9 września 2024 r.
 • 30 października 2024 r.
 • 30 grudnia 2024 r.
 • WAŻNE - dokumenty i kandydatury do służby przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok.

 

WARUNKI KONIECZNE - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • osoby podlegające ewidencji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE - KROK PO KROKU:

 • Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów: 
  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały do wglądu,
  • kserokopie świadectw pracy lub służby – oryginały do wglądu,
  • kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową – oryginał do wglądu. 
  • Przyjmowanie oraz sprawdzenie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów do służby w Policji odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej 117. 
  • Wypełniony komplet dokumentów można również pozostawić u służby dyżurnej poza wyznaczonymi godzinami (całodobowo).
 • Sprawdzenie w ewidencjach rejestrach oraz kartotekatch (czynności rekruterów):

  • na tym etapie sprawdza się prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji przez porównanie ich z danymi zawartymi w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych 

 • Test wiedzy:

  • Polega na sprawdzeniu poziomu wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania Policji. Test wiedzy składa się z 40 pytań, w których zaproponowane są 4 odpowiedzi, a tylko jedna z nich jest prawidłowa. Czas na rozwiązanie testu - 40 minut. Na tym etapie kandydat może uzyskać 40 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  • WAŻNE - test wiedzy oraz sprawności fizycznej odbywają się w tym samym dniu i nastepują bezpośrednio po sobie. 

 • Test sprawności fizycznej:
  • polega na wykonaniu toru ćwiczeń w czasie nieprzekraczającym -1 minuty i 41 sekund,
  • maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 60,
  • ćwiczenia, które należy wykonać:
   • start z materaca z pozycji leżącej;
   • okrążanie 2 stojaków;
   • 3 przewroty gimnastyczne (w przód, w tył, w przód);
   • przeniesienie manekina o wadze 28 kg.;
   • pokonanie górą 4 płotków lekkoatletycznych;
   • 5 rzutów 3 kilogramową piłką lekarską na odległość 5 m;
   • 10 przeniesień piłki lekarskiej nad głową, wykonanych w pozycji leżącej;
   • pokonanie górą 4 skrzyń gimnastycznych;
   • bieg wahadłowy (10 powtórzeń na odległość 5 metrów).
   • Aby przystąpić do testu sprawności fizycznej należy posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania ćwiczeń fizycznych. 
   • Zobacz: FILM INSTRUKTAŻOWY - TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • Badania psychologiczne:
  • badanie psychologiczne (w tym test psychologiczny) ma na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby w Policji (metody badawcze: test Matryc Ravena Wersja Standard, Inwentarz osobowości NEO – PI R, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattlla (CFD-20-R); Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT(R)); Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI (STAI); Test Uwagi i Spostrzegawczości (TUS);Test Multiselect – R(MS-R); Wywiad; Obserwacja.
 • Rozmowa kwalifikacyjna:

  • na tym etapie komisja będzie poznawała i oceniała społeczne postawy kandydata wobec ludzi, motywację do podjęcia służby w Policji, a także oceniała umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami oraz autoprezentacji,

  • by przejść do kolejnego etapu kandydat musi uzyskać minimum 36 punktów.

 • Komisja lekarska:

  • na tym etapie Policja kieruje na badania do Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, która orzeka o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Policji.

 • Postępowanie sprawdzające:

  • postępowanie jest realizowane przez policjantów i pracowników zajmujących się w Policji ochrona informacji niejawnych, celem jest ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Proces ten rozpoczyna się od złożenia przez kandydata ankiety bezpieczeństwa osobowego, a kończy wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa.

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W ZAKŁADCE "SLUŻBA W POLICJI" - KLIKNIJ TUTAJ!

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI ZESPÓŁ DOBORU WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA KWP W POZNANIU:

Powrót na górę strony