Koordynator do spraw dostępności - Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami - KPP Piła

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Pile zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KPP Piła.

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 30.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności KPP w Pile pełni:

Asystent Jednoosobowego Stanowiska d.s. Prasowo - Informacyjnych

mł. asp. Jędrzej Panglisz

tel. 47 77 41 302 lub 609-139-577

e-mail: jedrzej.panglisz@po.policja.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest koordynator mł. asp. Jędrzej Panglisz a w przypadku jego nieobecności sierż. Wojciech Zeszot, adres poczty elektronicznej jedrzej.panglisz@po.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 77 41 302 lub 609-139-577. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się telefonicznie, poprzez: pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

 

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Pile
 

Budynek znajduje się w Pile przy ul. Bydgoskiej 115. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile bezpośrednio po wejściu na recepcję, z prawej strony znajduje się Biuro Przepustek, gdzie zawsze przebywa pracownik, który bezpośrednio obsługuje interesantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem magnetycznym.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla funkcjonariuszy i petentów. Dwa z nich oznaczone są znakiem pionowym oraz poziomymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą stopnie schodowe, a następnie podwójne drzwi wejściowe. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się Biuro Przepustek, które jest czynne całodobowo.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Pomieszczenie znajdujące się w sąsiedztwie stanowiska kierowania i recepcji umożliwia obsługę petenta i nie wymaga niepotrzebnego przemieszczania się po kondygnacjach budynku KPP Piła osoby ze szczególnym potrzebami. Istnieje możliwość wejścia do budynku oraz przemieszczania się po nim osobom poruszającym się na wózku inwalidzkimi dużą windą towarową, do której można dostać się poprzez bramę wjazdową do budynku KPP Piła.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696).